ΥΔΕΑΠ

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
  • ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Στο άρθρο 14 παρ. 1 «Επείγουσα συνδρομή» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ ορίζεται: «Το παρόν μέσο χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή για την αντιμετώπιση εκτάκτων και ειδικών αναγκών σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ)».

Υπό το πρίσμα αυτό, η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, υλοποιεί δύο δράσεις στο πλαίσιο της Επείγουσας Βοήθειας 2016 καθώς και μία δράση στο πλαίσιο της Επείγουσας Βοήθειας 2017. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις δράσεις της Επείγουσας Βοήθειας που υλοποιεί η Υπηρεσία μας, η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού (πλην του Φ.Π.Α.).

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ