ΕΠΑ

(ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
  • ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Νομοθεσία / Συνημμένα Αρχεία

ν. 4635/30.08.2019 (ΦΕΚ 167 / Α’ / 30.08.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις – Θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης»

ΠΥΣ αρ. 38/31.08.2020 (ΦΕΚ / 174 /Α΄/ 10.09.2020) «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025»

Υ.Α. 4378/15.01.2020 (ΦΕΚ 67 / Β’ / 21.01.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 30457/11.03.2021 (ΦΕΚ/ 998 / Β’ / 16.03.2021). «Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167)»

Υ.Α. 95189/14.9.2020 (ΦΕΚ 3961 / Β’ / 16.09.2020) «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025»

Υ.Α. 62564/4.6.2021 (ΦΕΚ 2442 / Β’ / 07.06.2021) & Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025»

Υ.Α. 64957/10.6.2021 (ΦΕΚ / 2548 / Β’/ 16.06.2021) «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων»

Εγκύκλιος 29428/12.03.2020 (ΑΔΑ: 6Ξ8346ΜΤΛΡ-Φ6Χ) «1η Εγκύκλιος Κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (EΠΑ)» 

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ