ΕΠΑ

(ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
  • ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την πρώτη προγραμματική περίοδο του ΕΠΑ 2021-2025 εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. Υ.Α. 88394 από 04.08.2021 (ΦΕΚ 3630/Β’/06.08.2021) «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο ΕΠΑ 2021-2025» του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρώτη προγραμματική περίοδος ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΤΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025 ανέρχεται σε 50.000.000 € και κατανέμεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 38 από 31/08/2020 (ΦΕΚ 174/Α’/10.09.2020) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025». Στο πλαίσιο του Προγράμματος υιοθετείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με την εφαρμογή του Προγράμματος εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες. Στο ΤΠΑ 2021-2025 ορίζονται 5 αναπτυξιακοί στόχοι που αφορούν πέντε πυλώνες:

1. Έξυπνη Ανάπτυξη
2. Πράσινη Ανάπτυξη
3. Κοινωνική Ανάπτυξη
4. Ανάπτυξη Υποδομών
5. Εξωστρέφεια

Ως αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του ΤΠΑ ορίστηκε η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ