ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ /ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη – ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΥΔΕΑΠ, ως Εντεταλμένης Αρχής των Ευρωπαϊκών Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, της δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη – ενίσχυση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΥΔΕΑΠ, ως Εντεταλμένης Αρχής των Ευρωπαϊκών Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, της δημοσιονομικής ...

Read more
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ /ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ νέα-ανακοινώσεις

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου που αφορά στον «Σχεδιασμό πλαισίου αναφορών και μηχανισμού παρακολούθησης της διαχείρισης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας»

Read more
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ /ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ νέα-ανακοινώσεις

Παροχή υπηρεσιών νομικών συμβουλών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ως Εντεταλμένης Αρχής των Ευρωπαϊκών Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την δημοσιονομική περίοδο 2014-2020

Read more
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ /ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ νέα-ανακοινώσεις

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ως Εντεταλμένης Αρχής των Ευρωπαϊκών Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την δημοσιονομική περίοδο 2014-2020»

Read more
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ /ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ νέα-ανακοινώσεις

Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων/ΥΠ.ΕΣ. ως Εντεταλμένης Αρχής των Ευρωπαϊκών Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την δημοσιονομική περίοδο 2014-2020

Read more
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ /ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ νέα-ανακοινώσεις

Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εντεταλμένης Αρχής των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας της δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020.

Read more
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ /ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ νέα-ανακοινώσεις

Διευκρίνιση επί Συνοπτικού Διαγωνισμού με θέμα “Παροχή Υπηρεσιών για την Διενέργεια Διημερίδας Δημοσιότητας των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας της δημοσιονομικής περιόδου 2014 – 2020”

Read more