Κοινοτικές Δράσεις

(Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
  • ΕΡΓΟ ELBGSUR

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» για την περίοδο 2007 - 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται πιστώσεις, σε ποσοστό 7% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, προκειμένου να χρηματοδοτεί δράσεις, κοινοτικού ενδιαφέροντος, στις οποίες συμμετέχουν πέραν του ενός κ-μ. Σε αυτό το πλαίσιο εστάλη η υπ’ αριθ.: Ares (2012) 1470119 από 10-12-2012 Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ Γενική Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων για την υποβολή προτάσεων συνεργασίας στα πλαίσια Κοινοτικών Δράσεων 2012 (Community Actions 2012) και υπεβλήθη την 28/02/2013 από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) κοινή πρόταση με την Βουλγαρική Δ/νση Συνοριακής Αστυνομίας (Chief Directorate Border Police), για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης Συνόρων (EUR0SUR). Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε την 15-07-2013 και αφορά τη διασύνδεση των Εθνικών Συντονιστικών Κέντρων Επιτήρησης Συνόρων (National Coordination Centres), καθώς και περιφερειακών κέντρων επιτήρησης, για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών στα γειτνιάζοντα τμήματα των συνόρων των δύο χωρών με την Τουρκία, με απώτερο σκοπό το συντονισμό των επιχειρησιακών δράσεων στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του EUROSUR.

Την 18-12-2013 υπεγράφη η υπ’ αριθ. HOME/2012/EBFX/CA/2019 Συμφωνία Επιχορήγησης μεταξύ της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υ.Δ.Ε.Α.Π. για τη χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Κοινοτικών Δράσεων 2012 (Community Actions 2012) του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων περιόδου 2007-2013 της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στα νοτιο-ανατολικά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, μέσω της δημιουργίας περιφερειακών δικτύων για την ανταλλαγή ακριβούς εικόνας της κατάστασης μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ελλάδας στο πλαίσιο του EUROSUR (EL BG SUR)». Σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης αλλά και την ανωτέρω Απόφαση Επιχορήγησης, ορίστηκε η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου μας, ως συντονιστής (coordinator) και ως συνδικαιούχος η Βουλγαρική Δ/νση Συνοριακής Αστυνομίας (Chief Directorate Border Police-CDBP), με συνολικό προϋπολογισμό 665.977,00 €.

 

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ