EEA GRANTS

Χρηματοδοτικός μηχανισμός του ΕΟΧ
  • ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EEA Grants

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Προγράμματος GR-G του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ).
Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) δημιουργήθηκε το 1994 για να επεκτείνει την ισχύ των διατάξεων της ΕΕ για την εσωτερική αγορά της στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Τα συμμετέχοντα μέλη του ΕΟΧ είναι τα τρία από τα τέσσερα κράτη - μέλη της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, χωρίς την Ελβετία), η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 27 κράτη-μέλη της.
Οι γενικοί στόχοι του Χ.Μ. ΕΟΧ περιόδου 2014-2021 είναι αφενός να συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και αφετέρου να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στις τρεις (3) Δότριες χώρες (Βασίλειο της Νορβηγίας, Δημοκρατία της Ισλανδίας, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν) και την Ελλάδα μέσα από τη χρηματοδοτική στήριξη των κάτωθι πέντε (5) τομέων προτεραιότητας:
• Καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση και ανταγωνιστικότητα
• Κοινωνική ένταξη, νεανική επιχειρηματικότητα και μείωση της φτώχειας.
• Περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή και οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
• Πολιτισμός, Κοινωνία των Πολιτών, χρηστή διακυβέρνηση, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες.
• Δικαιοσύνη και Εσωτερικές υποθέσεις.
Για την προγραμματική περίοδο 2014-2021, ο ΧΜ ΕΟΧ έχει κατανείμει συνολικά 2.8 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 116.7 εκατομμύρια € έχουν διατεθεί στην Ελλάδα μέσω του διεθνούς Πρωτοκόλλου 38c (Protocol 38c).
Τον Οκτώβριο του 2017, οι τρεις Δότριες χώρες και η Ελλάδα υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU: Memorandum of Understanding on the implementation of the EEA Financial Mechanism 2014-2021) για την προγραμματική περίοδο 2014-2021, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση εννέα (9) νέων προγραμμάτων:
1. Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και MME.
2. Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά.
3. Τοπική ανάπτυξη και Μείωση της φτώχειας.
4. Διαχείριση υδάτων.
5. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Εξοικονόμηση ενέργειας.
6. Χρηστή διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια.
7. Άσυλο και Μετανάστευση (Ενίσχυση εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης).
8. Άσυλο και Μετανάστευση (Επείγουσες ανάγκες για την υποδοχή και ταυτοποίηση νέων αφίξεων και διαμονή ευπαθών ομάδων)
9. Κοινωνία των Πολιτών

Στο Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) υπάρχει, επίσης, πρόβλεψη για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων (Fund for Bilateral relations), σκοπός του οποίου αποτελεί η υλοποίηση δραστηριοτήτων που στοχεύουν σε μεγαλύτερη στρατηγική συνεργασία, δικτύωση και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ φορέων από τις Δότριες χώρες και ελληνικών φορέων.

Πρόγραμμα GR-G «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems)

Η υλοποίηση του Προγράμματος GR-G με τίτλο «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» (Capacity Building of National Asylum and Migration Management Systems) του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021, αποσκοπεί στην υποστήριξη εθνικών πολιτικών που είναι άμεσα συνυφασμένες με το άσυλο και τη μετανάστευση. Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος προβλέπουν την επιχειρησιακή και λειτουργική ενίσχυση οχτώ (8) διαφορετικών Φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω πεδίο και περιλαμβάνουν την επίτευξη  των ακόλουθων στόχων:

 

  • Ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης του Ασύλου (Enhanced capacity in asylum management.)
  • Βελτιωμένος στρατηγικός σχεδιασμός με πρόβλεψη αντιμετώπισης φαινομένων έκτακτης ανάγκης (Improved strategic and contingency planning).
  • Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τις ευπαθείς ομάδες μεταναστών με έμφαση στα ασυνόδευτα ανήλικα (Improved services for vulnerable groups, especially unaccompanied minors.)
  • Αποτελεσματικότερο σύστημα υποδοχής (Enhanced reception capacity.)

 

Με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding on the Implementation of the EEA Financial Mechanism 2014-2021), την 31η Οκτωβρίου 2017 η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ορίστηκε ως ο Διαχειριστής του Προγράμματος GR-G.  Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας (Utlendingsdirektoratet – UDI) αποτελεί τον εταίρο του προγράμματος από τις Δότριες Χώρες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 19.411.765,00 € περιλαμβάνει την υλοποίηση προκαθορισμένων πράξεων (predefined projects) και ενός μικρού σχεδίου επιχορήγησης (small grant scheme) στην προγραμματική περιοχή «Άσυλο και Μετανάστευση», ενώ η χρονική διάρκεια επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται μέχρι την 30η Απριλίου 2024.

SITE MAP

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ